Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ECM2 en8een “Wederpartij” waarop ECM2 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen om af te wijken van deze voorwaarden.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ECM2, voor de uitvoering waarvan door ECM2 derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ECM2 en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien ECM2 niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ECM2 in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van ECM2 zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na dagtekening, tenzij anders vermeld in de offerte. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. ECM2 kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ECM2 daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ECM2 anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ECM2 niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 7. Indien blijkt dat door Wederpartij opgegeven gegevens onjuist zijn, heeft ECM2 het recht om de offerte hierop aan te passen.

 

Artikel 3. Contractduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen ECM2 en Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van drie maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De overeenkomst loopt vanaf het moment waarop aanvaarding door Wederpartij is ontvangen door ECM2.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken en/of diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij ECM2 derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. ECM2 dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien ECM2 gegevens behoeft van Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Wederpartij deze juist en volledig aan ECM2 ter beschikking heeft gesteld.
 4. Wederpartij is verplicht de zaken en/of diensten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is ECM2 gerechtigd de termijn voor facturatie in te laten gaan.
 5. ECM2 heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien een derde partij daarbij toegang krijgt tot persoonsgegevens, zal vooraf schriftelijke toestemming worden gevraagd aan Wederpartij.
 6. ECM2 is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan ECM2 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. ECM2 zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan zal ECM2 daaraan uitvoering  geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen ECM2 bevoegde persoon en Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop ECM2 daaraan uitvoering zal geven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van ECM2 op en is voor Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ECM2 een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken en/of diensten.
 10. Indien Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ECM2 gehouden is, dan is Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van ECM2 daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Bij duurovereenkomsten, heeft ECM2 het recht zonder mogelijkheid tot opzegging van Wederpartij, alle prijzen, die met Wederpartij zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari met maximaal de CPI-index van het CBS te verhogen.
 12. Indien ECM2 met Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is ECM2 niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of uit andere niet te vermijden zaken die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 13. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij ECM2 alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op ECM2 rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 14. Iedere vorm van garantie of aanspraak komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ECM2, Wederpartij of derden aan de zaak en/of dienst wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen of indien gegevens daarin werden ver- of bewerkt of gebruikt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 15. Indien zulks onderdeel is van de geleverde zaak en/of dienst, zal ECM2 Wederpartij één of meerdere administratieve gebruikersnamen verschaffen. Deze combinatie verschaft de mogelijkheid om de dienst aan te passen of daarvoor een aanvraag te doen. Iedere actie die door middel van deze combinatie, of elke andere gebruikersnaam plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid van Wederpartij te geschieden. In geval van vermoeden van misbruik, dient Wederpartij ECM2 zo snel mogelijk in kennis te stellen hiervan, zodat ECM2 maatregelen kan nemen hiertegen.
 16. Eventuele gebreken aan het geleverde dienen binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan ECM2 te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat ECM2 in staat is adequaat te reageren. Wederpartij dient ECM2 in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.
 17. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van ECM2 daardoor gevallen, integraal voor rekening van Wederpartij.
 18. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ECM2 en de door ECM2 bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar na factuurdatum.
 19. Wederpartij geeft ECM2 op voorhand toestemming de uit een overeenkomst voortkomende rechten en plichten over te dragen aan een, mede door ECM2, op te richten BV.

 

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd, tenzij er zwaarwegende redenen zijn tot opschorting, ontbinding of tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
 2. ECM2 is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst ECM2 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door vertraging aan de zijde van Wederpartij niet langer van ECM2 kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 3. Voorts is ECM2 bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ECM2 kan worden gevergd.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ECM2 op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien ECM2 de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Indien ECM2 tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien de ontbinding aan Wederpartij toerekenbaar is, is ECM2 gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 7. Indien Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ECM2 gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ECM2, zal ECM2 in overleg met Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ECM2 extra kosten met zich meebrengt, dan kan ECM2 deze aan Wederpartij in rekening brengen. Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen.
 9. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ECM2 vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ECM2 op Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 10. Indien Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken en/of diensten, vermeerderd met de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Wederpartij in rekening worden gebracht.
 11. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is ECM2 gerechtigd om op de vooraf naar Wederpartij gecommuniceerde opheffingsdatum alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Wederpartij op te heffen. ECM2 is niet in staat om Wederpartij na die datum een kopie van deze data te verschaffen.
 12. Bij eenzijdige beëindiging of ontbinding door financieel in gebreke blijven van Wederpartij, of ander ernstig in gebreke blijven van Wederpartij, is ECM2 in het geheel niet verplicht om Wederpartij een kopie van deze data te verschaffen. Pas na het opheffen van deze situatie zal ECM2 meewerken aan het verschaffen van de data.

 

Artikel 5. Overmacht

 1. ECM2 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ECM2 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ECM2 niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ECM2 of van derden daaronder begrepen. ECM2 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ECM2 zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. ECM2 kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel ECM2 ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ECM2 gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6. Facturering, betaling en incassokosten

 1. ECM2 is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Facturering vindt plaats volgens de vooraf bepaalde factureringstermijn. Wanneer Wederpartij de dienstverlening bijstelt, zal dit resultaat het uitgangspunt zijn voor facturering voor de daarop volgende periode. Een eventuele verrekening van kosten zal na de betreffende factureringstermijn plaatsvinden.
 3. Indien de dienstverlening niet op de 1e van een maand administratief start, zal ECM2 zal de verleng- en factuurdatum bij de tweede periode naar beneden afronden naar de 1e van de maand. De tweede factuurtermijn kan dus korter zijn dan de factureringstermijn.
 4. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ECM2 aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ECM2 aangegeven.
 5. Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij kan dan gehouden worden aan een rente van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. ECM2 heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 7. ECM2 kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ECM2 kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 8. Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ECM2 verschuldigde.
 9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 10. Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien ECM2 echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Wederpartij worden verhaald. Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. ECM2 zal geen kennisnemen van data die Wederpartij opslaat en/of verspreidt via de systemen van ECM2, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of ECM2 daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal ECM2 zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Indien ECM2 aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. ECM2 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ECM2 is uitgegaan van door of namens Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien ECM2 aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ECM2 beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van ECM2 is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. ECM2 is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ECM2 aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ECM2 toegerekend kunnen worden, en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. ECM2 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ECM2 of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 9. Vrijwaring

 1. Wederpartij vrijwaart ECM2 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ECM2 toerekenbaar is.
 2. Indien ECM2 uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Wederpartij gehouden ECM2 zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ECM2, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ECM2 en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Wederpartij.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. ECM2 behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ECM2 heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ECM2 of diens licentiegevers.
 3. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Wederpartij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ECM2 partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. e rechter in de vestigingsplaats van ECM2 is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ECM2 het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en/of door betrokkenheid van een onafhankelijke commissie of partij te beslechten.

 

Artikel 12. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar via de website van ECM2, onder Algemene voorwaarden. Een kopie van deze algemene voorwaarden kan op aanvraag worden toegezonden.
 2. ECM2 behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 3. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met ECM2.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.