x
Ondersteuning via chat
x
Vul a.u.b. jouw gegevens in om te verbinden met een medewerker.
Jouw naam: Jouw e-mailadres: Jouw vraag:
Wachten op een medewerker......

Responsible Disclosure

For English text, see below.

Bij ECM2 vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen naar info@ecm2.nl.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Niet in Scope

We geven geen beloning voor triviale kwetsbaarheden of bugs die niet misbruikt kunnen worden. Hieronder staan voorbeelden van bekende kwetsbaarheden en geaccepteerde risico’s, die buiten bovenstaande regeling vallen:

 • HTTP 404 codes/pagina’s of andere HTTP non-200 codes/pagina’s en content spoofing/text injecting op deze pagina’s
 • fingerprinting/versievermelding op publieke services
 • publieke bestanden of directories met ongevoelige informatie (bijvoorbeeld robots.txt)
 • clickjacking en problemen die alleen te exploiten zijn via clickjacking
 • geen secure/HTTP-only flags op ongevoelige cookies
 • OPTIONS HTTP method ingeschakeld
 • alles gerelateerd tot HTTP security headers, bijvoorbeeld:
  • Strict-Transport-Security
  • X-Frame-Options
  • X-XSS-Protection
  • X-Content-Type-Options
  • Content-Security-Policy
 • issues met SSL-configuratie issues
  • SSL Forward secrecy uitgeschakeld
  • zwakke/onveilige cipher suites
 • issues met SPF, DKIM of DMARC
 • host header injection
 • rapporteren van verouderde versies van enige software zonder een proof of concept van een werkende exploit
 • informatieblootstelling in metadata
 • bekende WordPress tekortkomingen, zoals xmlrpc calls, formulier spam/flooding
 • triviale DoS aanvallen

In English:

At ECM2, we consider the security of our systems a top priority. But no matter how much effort we put into system security, there can still be vulnerabilities present.

If you discover a vulnerability, we would like to know about it so we can take steps to address it as quickly as possible. We would like to ask you to help us better protect our clients and our systems.

Please do the following:

 • E-mail your findings to info@ecm2.nl.
 • Do not take advantage of the vulnerability or problem you have discovered, for example by downloading more data than necessary to demonstrate the vulnerability or deleting or modifying other people’s data.
 • Do not reveal the problem to others until it has been resolved.
 • Do not use attacks on physical security, social engineering, distributed denial of service, spam or applications of third parties.
 • Do provide sufficient information to reproduce the problem, so we will be able to resolve it as quickly as possible. Usually, the IP address or the URL of the affected system and a description of the vulnerability will be sufficient, but complex vulnerabilities may require further explanation.

What we promise:

 • We will respond to your report within 3 business days with our evaluation of the report and an expected resolution date.
 • If you have followed the instructions above, we will not take any legal action against you in regard to the report.
 • We will handle your report with strict confidentiality, and not pass on your personal details to third parties without your permission.
 • We will keep you informed of the progress towards resolving the problem.
 • In the public information concerning the problem reported, we will give your name as the discoverer of the problem (unless you desire otherwise).
 • As a token of our gratitude for your assistance, we offer a reward for every report of a security problem that was not yet known to us. The amount of the reward will be determined based on the severity of the leak and the quality of the report.

We strive to resolve all problems as quickly as possible, and we would like to play an active role in the ultimate publication on the problem after it is resolved.

Out of scope:

We do not reward trivial vulnerabilities or bugs that cannot be abused. The following are examples of known and accepted vulnerabilities and risks that are outside the scope of the responsible disclosure policy:

 • HTTP 404 codes/pages or other HTTP non-200 codes/pages and Content Spoofing/Text Injection on these pages.
 • fingerprint version banner disclosure on common/public services.
 • disclosure of known public files or directories or non-sensitive information, (e.g. robots.txt).
 • clickjacking and issues only exploitable through clickjacking.
 • lack of Secure/HTTPOnly flags on non-sensitive Cookies.
 • OPTIONS HTTP method enabled.
 • anything related to HTTP security headers, e.g.:
  • Strict-Transport-Security.
  • X-Frame-Options.
  • X-XSS-Protection.
  • X-Content-Type-Options.
  • Content-Security-Policy.
 • SSL Configuration Issues:
  • SSL forward secrecy not enabled.
  • weak / insecure cipher suites.
 • SPF, DKIM, DMARC issues.
 • host header injection.
 • reporting older versions of any software without proof of concept or working exploit.
 • information leakage in metadata.
 • known WordPress issues, like xmlrpc calls, form spam/flooding.
 • trivial DoS attacks.

This responsible disclosure is based on Floor Terra’s text, published under the CC BY 3.0 NL license.